Muhammad Irawan Saputra

Home » Sistem Komunikasi Indonesia

Sistem Komunikasi Indonesia

Advertisements

PPT Sistem Pers Indonesia

Sistem Penyiaran Indonesia

PPT 10 Perkembangan Film Indonesia

Nilai Akhir SKI 2016:

NILAI SKI D.KOM.4.KAMIS.10 B.SRI (Share Mhs)

NILAI SKI F.KOM.4.RABU.18 B.NIA (share mhs)

Advertisements
%d bloggers like this: